شناخت مخاطب در سخنرانی شناخت مخاطب در سخنرانی

شناخت مخاطب در سخنرانی

1398/12/10
0
199

شناخت مخاطب در سخنرانی

جزئیات بیشتر
کاربردها و فواید مکث در سخنرانی کاربردها و فواید مکث در سخنرانی

کاربردها و فواید مکث در سخنرانی

1398/12/10
0
250

کاربردها و فواید مکث در سخنرانی

جزئیات بیشتر
کارکردهای صدا در سخنرانی کارکردهای صدا در سخنرانی

کارکردهای صدا در سخنرانی

1398/12/10
0
244

کارکردهای صدا در سخنرانی

جزئیات بیشتر
سرعت کلام در سخنرانی سرعت کلام در سخنرانی

سرعت کلام در سخنرانی

1398/12/10
0
313

سرعت کلام در سخنرانی

جزئیات بیشتر
مهارت برقراری تماس چشمی در سخنرانی مهارت برقراری تماس چشمی در سخنرانی

مهارت برقراری تماس چشمی در سخنرانی

1398/12/10
0
244

مهارت برقراری تماس چشمی در سخنرانی

جزئیات بیشتر
مهارت سخنرانیِ بداهه مهارت سخنرانیِ بداهه

مهارت سخنرانیِ بداهه

1398/12/10
0
218

مهارت سخنرانیِ بداهه

جزئیات بیشتر
چهار مرحله ی یادگیری یک مهارت چهار مرحله ی یادگیری یک مهارت

چهار مرحله ی یادگیری یک مهارت

1398/12/7
0
144

چهار مرحله ی یادگیری یک مهارت

جزئیات بیشتر
نقش بازی کردن سخنران نقش بازی کردن سخنران

نقش بازی کردن سخنران

1398/11/8
0
121

نقش بازی کردن سخنران

جزئیات بیشتر
وسایل ارتباط جمعی یا وسایل ارتباط فردی؟ وسایل ارتباط جمعی یا وسایل ارتباط فردی؟

وسایل ارتباط جمعی یا وسایل ارتباط فردی؟

1398/11/8
0
124

وسایل ارتباط جمعی در ظاهر باید وسایلی باشند که باعث ایجاد ارتباطات بیشتر انسان ها و نقش آفرینی های منسجم تر آنها در ارتباط با یکدیگر می شوند اما با گسترش فناوری های نوین و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی...

جزئیات بیشتر
دوچرخه موفقیت دوچرخه موفقیت

دوچرخه موفقیت

1398/11/8
0
123

همه ما برای رسیدن به موفقیت در هر کاری باید از دوچرخه موفقیت استفاده کنیم. چرخ اول این دوچرخه تلاش و پشتکار و چرخ دوم آن داشتن تفکر مثبت نسبت به توانمندی های خودمان است

جزئیات بیشتر