دوچرخه موفقیت

دوچرخه موفقیت

سه شنبه 8 بهمن 1398
0
123

وچرخه موفقیت چیست؟!
همه ما برای رسیدن به موفقیت در هر کاری باید از دوچرخه موفقیت استفاده کنیم. چرخ اول این دوچرخه تلاشد و پشتکار و چرخ دوم آن داشتن تفکر مثبت نسبت به توانمندی های خودمان است. دوچرخه سوار هم ما هستیم که باید مسیر موفقیت را از ابتدا تا انتها با سرعت مناسب طی کنیم و بر مشکلات و موانع مسیر خود غلبه کنیم. مطمئناً اگر دوچرخه ما چرخ نداشته باشد یا یکی از چرخ ها پنچر باشد قادر به ادامه مسیر نخواهیم بود چرخ اول دوچرخه موفقیت، تلاش و پشتکار و چرخ دوم آن داشتن تفکر مثبت است در ابتدای کار هیچ کدام از ما دوچرخه سوار به دنیا نیامده ایم بلکه بارها زمین خورده ایم تا دوچرخه سواری را یاد گرفته ایم. بارها دوچرخه ما پنچر شده و خیلی اوقات اتفاق افتاده که با دوچرخه از چاله چوله های خیابان ها (که کم هم نیستند) عبور کرده ایم و در تمام این موارد مشکلات حل شده اند و ما به مسیر خود ادامه داده ایم. مسیر موفقیت هم همینگونه است و باید از پنچری ها و چاله چوله های مسیر موفقیت به قدرت و پشتکار و تفکر مثبت عبور کنیم

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر